h
22 april 2014

Coalitieakkoord 'Samen aan zet'

De vijf politieke partijen, SP, PvdA, CDA, D66 en CU/SGP, hebben onder leiding van formateur Arnout Hoekstra overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college. In het principe-coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ wordt in hoofdlijnen de koers uitgezet. Het college wil deze koers verder uitwerken en vertalen in concrete maatregelen samen met alle fracties van de gemeenteraad en de maatschappelijke partners. Samenwerking is dan ook het centrale motto in de komende collegeperiode met alle partijen in de stad.

De belangrijkste opgave van deze coalitie is het versterken van de financiële positie van de gemeente Vlaardingen. De coalitie staat voor een structurele bezuinigingsopgave van 12 miljoen euro per jaar. Samen met alle fracties in de gemeenteraad willen we invulling geven aan de bezuinigingsvoorstellen. Deze bezuinigingsvoorstellen worden in het najaar van 2014 in de meerjarenbegroting 2015-2018 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Lees verder
16 april 2014

Grote zorgen over voorgenomen sluiting spoedeisende hulp

Op zaterdag 12 april heeft SP Vlaardingen wederom op de markt gestaan, deze dag stond in het teken van de zorg. Er kon getekend worden tegen de sluiting van verzorgingshuizen maar ook tegen de voorgenomen sluiting van onze spoedeisende hulp.
Vooral dit laatste trok veel aandacht, veel mensen waren hier niet van op de hoogte en waren dan ook verbijsterd dit nieuws te vernemen.

Lees verder
16 april 2014

Gesprek met wethouders over moestuinplan voor bewoners VOP

Op initiatief van een aantal SP leden uit de wijk Vettenoordsepolder zijn alle bewoners benaderd met het plan om op ongebruikte grond moestuinen voor bewoners mogelijk te maken. 24 februari is in wijkcentrum De Pijpelaar een bewonerscomité opgericht en is besloten om het moestuinplan in een brief aan het college van B&W voor te leggen en een gesprek aan te vragen.

Lees verder
1 april 2014

SP, PvdA, D66, CDA en CU/SGP in gesprek voor coalitie

De vertegenwoordigers van de SP, PvdA, D66 ,CDA en ChristenUnie/SGP zijn maandagavond gestart met de besprekingen voor de vorming van een coalitie. De formateur Arnout Hoekstra geeft aan: “Ik ben blij dat deze partijen aangeven verder in gesprek te willen gaan zodat we nu daadwerkelijk aan de slag kunnen met het schrijven van een nieuw coalitieakkoord.”

Lees verder
31 maart 2014

Kasper Vink nieuwe fractievoorzitter SP

Kasper Vink is door de nieuwe gemeenteraadsfractie van de SP benoemd als fractievoorzitter. Als fractievoorzitter zal hij leiding geven aan de fractie en samen met lijsttrekker Arnout Hoekstra de komende weken betrokken zijn bij de vorming van het nieuwe college: “Ik dank de fractie dat ze mij het vertrouwen geven om te fractie te mogen leiden. Als grootste partij heeft de SP de komende jaren een grote verantwoordelijkheid bij het op orde brengen van de financiën en het oppakken van de zorgtaken die van het Rijk naar de gemeente komen. De SP loopt niet voor die verantwoordelijkheid weg en zal hard aan de slag gaan om dit in het belang van de Vlaardingse bevolking zo goed en sociaal mogelijk te regelen”.

Lees verder
31 maart 2014

Nieuwe SP-fractie geïnstalleerd

Afgelopen donderdag is de nieuwe SP-fractie geïnstalleerd. De fractie bestaat nu uit Arnout Hoekstra, Ingrid Wijker, Kasper Vink, Frank Hoogervorst en Diana Khader. Zij zijn direct gekozen in volgorde van de lijst, en mochten daarom afgelopen donderdag de eed of belofte afleggen. De bijzondere situatie is dat Arnout nu zowel wethouder als raadslid is. In het geval hij na de coalitievorming weer benoemd wordt als wethouder zal zijn raadslidmaatschap vanuit rechtswege komen te vervallen. In dit geval zal hij als raadslid worden opgevolgd door de eerst volgende op de kandidatenlijst: Arjan Sterenberg. Lees verder
28 maart 2014

SP wil formeren met PvdA, D66, CDA en ChristenUnie/SGP

Vanmiddag presenteerde SP-lijsttrekker en informateur Arnout Hoekstra zijn bevindingen na een week van verkennen. De afgelopen week sprak hij met alle tien partijen en ondervroeg hun naar visie op de verkiezingsuitslag, een te vormen coalitie en de toekomst van de stad. Zijn eindconclusie is als volgt: “Alle partijen gehoord hebbende stel ik voor om een stabiele basis te creëren door een coalitie te vormen bestaande uit SP, PvdA, D66, CDA en ChristenUnie/SGP. Deze partijen zouden zo snel mogelijk met elkaar in gesprek moeten gaan om een beknopt coalitieakkoord op te stellen. Daarin moet de koers worden uitgezet om de financiële situatie op orde te brengen en aangegeven worden hoe gezorgd wordt voor een zo verantwoord mogelijke overname van de taken die de komende periode via de decentralisaties richting onze gemeente komen.”

Lees verder
21 maart 2014

SP-leider Arnout Hoekstra aan de slag als informateur

Als lijsttrekker van de grootste partij heeft Arnout Hoekstra het initiatief genomen tot het formeren van een college. De uitdaging voor hem als informateur is om te verkennen welke combinaties er mogelijk zijn om een coalitie te kunnen vormen. Arnout Hoekstra: “De komende week ga ik met alle partijen een-op-een in gesprek. Ik wil van hen horen welke conclusies zij verbinden aan de verkiezingsuitslag en hoe zij aankijken tegen mogelijke onderlinge samenwerking.”

Lees verder
19 maart 2014

SP stemmers bedankt!

Bedankt voor uw steun en stem! We moeten nu aan de slag om als grootste partij het voortouw te nemen om Vlaardingen sociaal te maken. Daarom is het nu tijd om lid te worden van de SP: https://sp.nl/interact/word_lid

Met vriendelijke groet,

Lees verder
19 maart 2014

Persbericht Huisarts en client/patient onder druk gezet

De SP kreeg een alarmerend bericht van een huisarts omdat een patiënt om zijn medisch dossier vroeg in opdracht van de Afdeling Sociale Zaken en Werk.
Lees verder

Pagina's