h

Stadsbestuur

31 mei 2014

Burgemeester Bas Eenhoorn verlaat Vlaardingen

Waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn aanvaardt per 01-08-2014 een andere functie. Bas Eenhoorn wordt door het kabinet benoemd tot ‘Nationale Commissaris Digitale Overheid’

Lees verder
25 april 2014

Vlaardingen heeft een nieuw college

De gemeente Vlaardingen heeft een nieuw college. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond 24 april 2014 zijn de wethouders van het nieuwe college van burgemeester en wethouders benoemd.

Lees verder
22 april 2014

Coalitieakkoord 'Samen aan zet'

De vijf politieke partijen, SP, PvdA, CDA, D66 en CU/SGP, hebben onder leiding van formateur Arnout Hoekstra overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college. In het principe-coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ wordt in hoofdlijnen de koers uitgezet. Het college wil deze koers verder uitwerken en vertalen in concrete maatregelen samen met alle fracties van de gemeenteraad en de maatschappelijke partners. Samenwerking is dan ook het centrale motto in de komende collegeperiode met alle partijen in de stad.

De belangrijkste opgave van deze coalitie is het versterken van de financiële positie van de gemeente Vlaardingen. De coalitie staat voor een structurele bezuinigingsopgave van 12 miljoen euro per jaar. Samen met alle fracties in de gemeenteraad willen we invulling geven aan de bezuinigingsvoorstellen. Deze bezuinigingsvoorstellen worden in het najaar van 2014 in de meerjarenbegroting 2015-2018 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Lees verder
1 april 2014

SP, PvdA, D66, CDA en CU/SGP in gesprek voor coalitie

De vertegenwoordigers van de SP, PvdA, D66 ,CDA en ChristenUnie/SGP zijn maandagavond gestart met de besprekingen voor de vorming van een coalitie. De formateur Arnout Hoekstra geeft aan: “Ik ben blij dat deze partijen aangeven verder in gesprek te willen gaan zodat we nu daadwerkelijk aan de slag kunnen met het schrijven van een nieuw coalitieakkoord.”

Lees verder
28 maart 2014

SP wil formeren met PvdA, D66, CDA en ChristenUnie/SGP

Vanmiddag presenteerde SP-lijsttrekker en informateur Arnout Hoekstra zijn bevindingen na een week van verkennen. De afgelopen week sprak hij met alle tien partijen en ondervroeg hun naar visie op de verkiezingsuitslag, een te vormen coalitie en de toekomst van de stad. Zijn eindconclusie is als volgt: “Alle partijen gehoord hebbende stel ik voor om een stabiele basis te creëren door een coalitie te vormen bestaande uit SP, PvdA, D66, CDA en ChristenUnie/SGP. Deze partijen zouden zo snel mogelijk met elkaar in gesprek moeten gaan om een beknopt coalitieakkoord op te stellen. Daarin moet de koers worden uitgezet om de financiële situatie op orde te brengen en aangegeven worden hoe gezorgd wordt voor een zo verantwoord mogelijke overname van de taken die de komende periode via de decentralisaties richting onze gemeente komen.”

Lees verder
21 maart 2014

SP-leider Arnout Hoekstra aan de slag als informateur

Als lijsttrekker van de grootste partij heeft Arnout Hoekstra het initiatief genomen tot het formeren van een college. De uitdaging voor hem als informateur is om te verkennen welke combinaties er mogelijk zijn om een coalitie te kunnen vormen. Arnout Hoekstra: “De komende week ga ik met alle partijen een-op-een in gesprek. Ik wil van hen horen welke conclusies zij verbinden aan de verkiezingsuitslag en hoe zij aankijken tegen mogelijke onderlinge samenwerking.”

Lees verder
14 februari 2014

Raad toont ware gezicht in discussie raadsvergoeding

Op donderdagavond heeft de gemeenteraad van Vlaardingen het raadsvoorstel aangenomen om haar individuele raadsvergoeding van 90% van het wettelijk maximum te verhogen naar 100%.
De SP had vooraf een amendement ingediend om deze wijziging te schrappen en de raadsvergoeding op de huidige 90% te houden.
Lees verder
3 juli 2013

SP bijdrage voorjaarsnota 2013

Ingrid
Op 3 en 4 juli bespreekt de gemeenteraad de voorjaarsnota 2013, op dit moment kunnen alle fracties hun mening geven over het te voeren beleid.
De SP heeft bij monde van de kersverse fractievoorzitter Ingrid Wijker het volgende ingebracht.

Lees verder
24 juni 2013

Van Marsbergen (SP) niet herverkiesbaar

Alke
SP-fractievoorzitter Alke van Marsbergen zal na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 niet meer terugkomen in de raad. Van Marsbergen is sinds 2002 actief lid van de SP, sinds 2006 gemeenteraadslid, en vanaf 2011 fractievoorzitter: “Ik heb inmiddels twee jonge kinderen en ga vanaf september weer beginnen met een studie, dat vraagt een hoop tijd en energie. Ik ben daarom tot de conclusie gekomen dat het beter is om mijn taken over te dragen en daarom ben ik niet meer herverkiesbaar”, aldus Van Marsbergen.

Lees verder
3 april 2013

Interview met SP-raadslid Ingrid Wijker

Ingrid
SP'ers Truus van Vugt en Remi Poppe gaan in de komende maanden een groot aantal bekende en onbekende lokale SP'ers aan u voorstellen door middel van een interview.
Zij stellen vragen over waarom mensen bij de SP zijn gekomen, wat ze doen binnen de SP en natuurlijk wat willen ze bereiken!
Het vorige interview was met SP wethouder Arnout Hoekstra, nu is aan de beurt SP-raadslid Ingrid Wijker.

Lees verder

Pagina's

U bent hier