h

Wonen

3 januari 2013

Veel bewoners Cronjéstraat en omgeving tegen sloopplannen

Zoals u al op deze site heeft kunnen lezen, zijn veel bewoners van de Cronjéstraat en omgeving tegen de sloopplannen voor hun woonbuurt. Nadat SP Raadslid Frank Hoogervorst alle buurtbewoners op heeft geroepen de handen ineen te slaan, is het verzet tegen de sloop verder toegenomen.
Op de bewonersbijeenkomst van 7 december kwamen ruim 35 bewoners bijeen. Wij hebben toen gezamenlijk kunnen vaststellen dat de verhuurders zich niet aan wettelijke regels hebben gehouden.
Volgens het Burgerlijk Wetboek moeten verhuurders niet alleen de bewoners over sloopplannen informeren, maar ook iedere individuele huurder schriftelijk van de uitgewerkte plannen op de hoogte stellen en hen de gelegenheid geven zich daarover ook individueel uit te kunnen spreken. Dat is nooit gedaan.
Er bestaan zelfs nog geen duidelijke plannen, laat staan hoeveel en in welke huurprijs en hoeveel koop of huurwoningen men na sloop wil terug bouwen.

Lees verder
19 december 2012

SP-plan buurtplein Westwijk in uitvoering

Op 4 november 2009 diende toenmalig SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra een voorstel in om op de plek van de te slopen PWA-school aan de Van Maerlantlaan een buurtplein te realiseren. Nu drie jaar later presenteert het college een plan om dit gebied – de Hoogkamerstrook – in te richten. In dit plan is het SP-voorstel voor een buurtplein opgenomen.

Lees verder
6 december 2012

IN DE JORDAAN ZIJN DIE OUDE HUISJES HEEL VEEL WAARD

Op 23 november heeft in het SP partijkantoor een bijeenkomst plaatsgevonden over de sloop van de woningen in de patrimoniumbuurt in Vlaardingen.
De uitkomst van de bijeenkomst was dat de bewoners zich nog niet neer gelegd hebben bij de sloop van hun "tweede jas".

Lees verder
18 november 2012

Uitnodiging voor bewoners Patrimoniumbuurt

Op 14 november 2012 heeft de SP bij monde van Frank Hoogervorst technische vragen gesteld aan het college over de intentieverklaring tot sloop voor een gedeelte van de Patrimoniumbuurt.
Het betreft hier de Cronjéstraat en directe omgeving.

Lees verder
14 november 2012

Intentieverklaring tot sloop Cronjestraat en omgeving


Op 13 november 2012 heeft de gemeenteraad bericht gekregen dat de gemeente Vlaardingen een intentieverklaring tot sloop van de Cronjestraat en omgeving aan Woningstichting Samenwerking Vlaardingen.
De SP is geen voorstander voor het slopen van deze woningen en daarom heeft de SP technische vragen aan het college gesteld.

Lees verder
31 oktober 2012

SP stelt vragen over de pilot wonen in Vlaardingen

Op 30 oktober 2012 heeft de gemeenteraad een memo binnengehad met daarin de pilot van het 'wonen in Vlaardingen'.
Hierin geeft het college aan dat er een maquette en TV-scherm komt in het nieuwe stadskantoor van €70.000,-.
De SP fractie vindt dit onbegrijpelijk in tijden waar iedereen moet inleveren het college een duur TV-scherm wil aanschaffen voor woningzoekende in Vlaardingen.
Daarom stelt de SP fractie de volgende artikel 36 vragen.

Lees verder
11 september 2012

Voortgang renovatie stadskantoor

In juni 2012 is er begonnen aan het strippen van het stadskantoor van de gemeente Vlaardingen aan de Westnieuwland.
Na 3 maanden van strippen en breken vind de SP fractie het tijd om achterom te kijken, hoe is de renovatie tot nu toe verlopen?
SP raadslid Ingrid Wijker stelt de volgende vragen aan het college van B&W.

Lees verder
7 december 2011

Rapport: Natte voeten in de Hoevenbuurt

Een rapport van de SP-afdeling Vlaardingen en vele bewoners

Download het rapport hier in PDF-formaat: Natte voeten in de  Hoevenbuurt

Lees verder
28 september 2011

Bewoners VOP winnen strijd om renovatie huurwoning

Na een lange strijd hebben huurders in de VOP voor elkaar gekregen dat hun woningen worden gerenoveerd in plaats van gesloopt. Met hulp van de SP richtte de huurders in juni 2009 een comité op om de slechte kwaliteit van de woningen onder de aandacht te brengen. Huurders hadden last van vocht, koude, schimmel en ongedierte. Na massaal protest ging woningcorporatie Waterweg Wonen akkoord met het onderzoeken van de renovatiemogelijkheden. Tot genoegen van de bewoners wordt nu op korte termijn begonnen met grootschalige opknapwerkzaamheden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier