h

Wonen

1 februari 2008

Reactie SP op Actieplan Wonen

Slopen is bezopen!

Als het aan het college ligt zullen er tot 2030 6.800 woningen worden gesloopt. Het is het voortzetten van een ‘huisvestingsbeleid’ dat al door voorgaande colleges is ingezet. Hiermee voert de gemeente een schandalig inkomensbeleid om mensen met een laag inkomen de stad uit te jagen. Met geld van de huurders worden betaalbare woningen ingeruild voor enkele dure huurwoningen maar vooral luxe appartementen in de dure koopsector. De woningnood onder starters zal hierdoor verder toenemen en ook voor alleenstaanden, eenoudergezinnen en gezinnen met een laag inkomen blijft er in de Vlaardingse herberg steeds minder plek over. Deze groepen worden overgeleverd aan de regionale woningmarkt die eveneens niet in een oplossing voorziet.

Lees verder
26 november 2007

Krant tegen sloop en woningnood

Het Platform Vlaardingen tegen Sloop en Woningnood heeft een krant uitgegeven die aandacht vraagt voor de problematiek in het Vlaardingse volkshuisvestingsbeleid. Het Platform Vlaardingen tegen Sloop en Woningnood is opgericht op initiatief van Bewonerscomité Babberspolder–Oost, bewoners van de Indische Buurt en de SP.
Krant tegen Sloop en Woningnood
Vanwege de snel toenemende woningnood, voornamelijk voor jonge starters, en de negatieve ervaringen ten aanzien van voorlichting, inspraak en het daadwerkelijk betrekken van de huurders bij ingrijpende sloopplannen heeft een aantal huurders van Waterweg Wonen en Samenwerking vorig jaar het Platform Vlaardingen tegen Sloop&Woningnood opgericht. Ook huurders die tevreden zijn over hun wijk en hun woning, en er vaak al zowat een generatie wonen, moeten bij sloop gedwongen verhuizen. Al jaren daaraan voorafgaand zien we dat er nauwelijks meer onderhoud plaatsvindt. Met als gevolg, verpaupering van de wijk of het wooncomplex. Hier vloeit dan vaak weer uit voort dat nieuwe huurders in de wijk het niet zo nauw nemen met sociaal gedrag. Ook op die manier worden wijken en wooncomplexen voorbereid op sloop. Een soort ‘uitroken’ dus: de woningbouwcorporaties verwachten door de verpaupering minder weerstand tegen de gedwongen verhuizingen.

Lees verder
27 augustus 2007

Interpellatiedebat over antikraakaffaire

De agendacommissie heeft het verzoek van de SP voor een extraraadsvergadering gehonoreerd. Naar aanleiding van de ‘antiekraakaffaire’ zal de Vlaardingse gemeenteraad aanstaande donderdag in vergadering bijeenkomen. De aanleiding hiervoor is de vraag van de SP naar een spoeddebat over de vermeende belangenverstrengeling van collegeleden bij het verstrekken van woningen aan directe familieleden.

Lees verder
22 augustus 2007

Gemeente Vlaardingen gooit bewoners op straat ten gunsten van eigen college-kroost, SP stelt vragen

De gemeente Vlaardingen heeft vier antikrakers uit hun huis gezet om vervolgens kinderen van de wethouder en van de gemeente secretaris de woning te laten betrekken. De SP vindt dit te bizar voor woorden en heeft daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Lees verder
7 juni 2007

Motie tegen collegevoorstel wonen in Broekpolder: Broekpolder moet groen, en is geen woonlocatie

De raad heeft zich al eerder uitgesproken tegen huisvesting in de Broekpolder. Nu wordt weer opnieuw geprobeerd om binnen de Broekpolder een woonlocatie aan te wijzen. Het gaat om een woonfunctie voor de dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperkingen ‘Woutershof’ aan de Broekpolderweg. Stichting ‘de Bruggen’ wil graag ook mensen met een verstandelijke beperking laten ‘wonen’ op die locatie. Nu zijn wij van mening dat er zeker voorzien moet worden in een woonvoorziening voor gehandicapten indien nodig. De raad heeft zich echter duidelijk uitgesproken als het gaat om het groen houden van de Broekpolder, en dat we in de Broekpolder geen huisvesting willen hebben.

Lees verder
24 mei 2007

Vragen over stoppende ondernemers aan de Van Hogendorplaan

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP, heeft schriftelijke vragen volgens Artikel 36 van het Reglement van Orde van de Vlaardingse gemeenteraad gesteld over het vertrekken van de IJzerhandel aan de Van Hogendorplaan. Op pagina vier van de Maaspost editie van 24 mei jongstleden is een verontrustend artikel te lezen over de winkelboulevard aan de Van Hogendorplaan. In dit artikel zijn de heer en mevrouw van Putten aan het woord over hun besluit tot het opdoeken van hun ijzerhandel aan de Van Hogendorplaan. In dit artikel geeft het ondernemersechtpaar aan dat zij noodgedwongen de deuren moeten sluiten door de gevolgen van de rigoureuze Stedelijke Vernieuwing in de wijk achter hun winkel, en het voornemen van het college en de beherende woningbouwcorporatie WaterwegWonen om de huidige winkelboulevard te slopen en te vervangen door een winkelcentrum met véél hogere huurprijzen. Het betreurt de SP dat kleine zelfstandige op deze manier hun hoofd niet meer bovenwater kunnen houden, en noodgedwongen hun activiteiten moeten staken door gemeentelijk oogkleppenbeleid waar de SP al jaren zich fel tegen uitspreekt.

Lees verder
7 mei 2007

Opinieartikel: Slopen met valse motieven

In de Vlaardingse huis-aan-huiskrant ‘Maasstad’ van 26 april 2007 stond het artikel; ‘Vlaardingen zakt af naar onaantrekkelijke woonstad; Drastische herstructurering woningmarkt noodzakelijk’. Dit artikel is gebaseerd op het rapport: ‘Woon 2006’ wat recentelijk door wethouder Versluijs aan de raad is gepresenteerd. Van alle politieke partijen heeft alleen de SP inhoudelijke kritiek op de geschetste problematiek en de voorgestelde conclusies. De rest van de partijen lopen als makke lammetjes achter de visie van het college aan, een visie op volkshuisvesting die zich berust op tegenstrijdigheden en rammelende analyses.

Lees verder
27 april 2007

SP eist schommel terug

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP, heeft Burgemeester Bruinsma –portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid- gevraagd om ‘als de sodemieter’ de kinderen uit de Kruidenbuurt hun schommel terug te geven.

Lees verder
18 april 2007

Van Hogendorplaan: Je douche is te klein dus je woning moet plat

Beste bewoners boven de winkelstrip aan de Van Hogendorplaan,

Lees verder
7 maart 2007

WaWo wil winkels en woningen van Hogendorplaan tegen de vlakte

Waarschijnlijk is het u niet ontgaan dat Waterweg Wonen, na de rest van de Babberspolder-Oost, nu tóch óók de winkels, en de woningen daarboven, wil slopen. Misschien hebt u ook van Waterweg Wonen begrepen dat dit een onontkoombaar feit is, wat niet meer is tegen te houden. Dit is absolute onzin! De raad heeft nog geen enkele uitspraak gedaan als het gaat om welke aanpassing dan ook. Er is momenteel nog geen enkel besluit genomen, maar de tijd dringt wel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier