h

Wonen

21 januari 2009

SP-Statenlid presenteert woonvisie aan Waterweg Wonen

SP-Statenlid presenteert woonvisie aan Waterweg Wonen

SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam bracht vandaag een bezoek aan Leo de Jong - directeur Waterweg Wonen - om de woonvisie van de SP-Statenfractie aan te bieden. De belangrijkste voorstellen in de woonvisie van de SP zijn: het aan banden leggen van de sloop en verkoop van (sociale) huurwoningen, het verhogen van het percentage sociale woningen bij nieuwbouw naar 40 % en een sterkere rol voor de provincie bij het realiseren van de woningbehoefte in Zuid-Holland.

Lees verder
17 januari 2009

Statenfractie SP presenteert woonvisie aan Waterweg Wonen

Frank Johan Hoogendam
Aanstaande woensdag presenteert de SP -statenfractie Zuid-Holland haar nieuwe Woonvisie: "Bouwen naar Behoefte". De woonvisie zal op deze dag door Statenlid Frank Johan Hoogendam worden aangeboden aan Leo de Jong, directeur van Waterweg Wonen. In haar woonvisie toont de SP onder andere aan dat er meer betaalbare sociale woningbouw nodig is. De SP stelt dan ook voor het percentage sociale woningen bij nieuwbouw te verhogen naar 40 %.

Lees verder
26 november 2008

Vlaardings sloopbeleid moet op de schop

De SP pleit voor een vergaande herziening van het Vlaardings sloopbeleid. De gemeente en corporaties hebben plannen om in ruim 20 jaar zo’n zevenduizend woningen te slopen, dit is bijna de helft van het volledige corporatiebezit. De hele stad gaat op de schop doordat met het Destructieplan Wonen er tot 2030 ieder jaar zo’n 300 woningen te vlakte gaan. Sloop ten tijde van woningnood is onverstandig, zeker wanneer het prima woningen betreft.

Lees verder
9 oktober 2008

Herstructurering en Actieplan Wonen op glad ijs?

Vlaardingse woningmarktDe huizenprijzen in Nederland zijn voor het eerst in 18 jaar gedaald. De verkoopprijs van de gemiddelde woning lag in het derde kwartaal van 2008 0,3% lager dan het tweede kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Verenging van Makelaars. De NVM meldt ook dat er in het derde kwartaal 13% minder huizen zijn verkocht dan het kwartaal daarvoor.

De kredietcrisis ploegt haar sporen door de woning- en hypothekenmarkt. Een recessie lijkt onafwendbaar en niemand kan op zinnige wijze duiden wanneer de teruggang in de conjunctuur een ombuiging zal maken. Eerder nog melde projectontwikkelaar Rudy Stroink van TCN op dat door de kredietcrisis projectontwikkelaars bij banken nauwelijks geld kunnen loskrijgen voor nieuwe bouwprojecten.

Gezien er plannen zijn om minstens 8.450 nieuwe woningen te realiseren stelde Arnout Hoekstra vandaag enkele schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Zo vraagt de SP zich af of het college zich realiseert dat sloop/nieuwbouwactiviteiten als gevolg van de kredietcrisis en de ontwikkelingen in de woningmarkt risicovol en onrendabel kunnen worden. Ook is de SP erg benieuwd naar de inzichten van het college op de mogelijke effecten van de huidige ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende consequenties op de uitvoering van het Actieplan Wonen en de overige herstructureringsprojecten.

De SP is van mening dat sloop in relatie tot nieuwbouw heroverwogen zal moeten worden en getoetst moet worden aan de huidige financiële uitvoerbaarheid. De vraag is of het college die opvatting deelt.

Lees verder
15 juli 2008

Nicis 'Na de sloop' versus Actieplan Wonen

Het Nicis Institute heeft deze maand het rapport 'Na de sloop' gepubliceerd. De onderzoekers van dit bureau bestudeerde de afgelopen drie jaar de effecten van grootschalige herstructureringsprojecten.
Nicis concludeert o.a. dat vertrekkende bewoners van herstructureringswijken veelal in vergelijkbare wijken
terechtkomen. Deze zogenaamde 'ontvangstwijken' gaan er vervolgens ver op achteruit. Gebiedsgericht beleid leidt tot een waterbedeffect wat de problemen naar andere wijken doet verplaatsen.

Gezien de ambitie van het college voor grootschalige herstructurering - zoals in het Actieplan Wonen verwoord - en zoals in de Babberspolder Oost al word doorgevoerd, is het naar de mening van de SP fractie voor Vlaardingen waardevol om van het Nicis onderzoek kennis te nemen. Zeker omdat het wat betreft de plannen van het ‘Actieplan Wonen’ gaat om zeer ingrijpende aantallen te slopen betaalbare huurwoningen.

Lees verder
5 april 2008

Platform scherpt de messen tegen Actieplan Wonen

Afgelopen vrijdag is het Platform Vlaardingen tegen Sloop en Woningnood bijeengekomen. Aanleiding voor de bijeenkomst was de publicatie van het Actieplan Wonen. In dit plan geeft het college aan voornemens te zijn om tot 2030 minimaal 6.800 betaalbare huurwoningen te slopen. De Vlaardingse woningvoorraad zal na uitvoering van het actieplan overwegend nog uit het duurdere segment bestaan.

Platform Vlaardingen tegen Sloop en Woningnood

Het Actieplan Wonen heeft reeds de raad gepasseerd en is met uitzondering van de steun van de SP aangenomen. Het is nu aan de huurders en woningzoekenden om in actie te komen. Het platform veroordeelt de beperkte vorm van inspraakmogelijkheden voor de bevolking. Huurders zijn bij de planvorming volledig gepasseerd en op geen enkele manier in de richtingsbepaling betrokken. Het plan is een een-tweetje van de politiek en de markt. Bewoners worden geïnformeerd, maar mogen niet meepraten. Ook wordt bewust de discussie met kritische volkshuisvestingsdeskundigen uit de weg gegaan.

Het platform zal zich de komende periode richten op een al eerder toegezegd gesprek met de wethouder, het uitgeven en verspreiden van een kritische informatiekrant onder de bewoners van de 6.800 aangewezen woningen en wil een openbare discussieavond organiseren waarbij wel ruimte wordt geboden aan deskundigen en kritisch tegengeluid.

Lees verder
14 februari 2008

Raadsdebat over het Actieplan Wonen

Vanavond is het debat gevoerd over het Actieplan Wonen. Begin deze maand deelde de SP al uitgebreid haar opvattingen over het plan. (zie Reactie Actieplan Wonen)
De SP was de enige partij met echt inhoudelijke kritiek op de plannen van wethouder Versluijs en de corporatie directeuren. Het is niet nieuw dat de SP lijnrecht tegenover het college staat als het gaat om volkshuisvestingspolitiek. De SP diende vanavond drie moties in om het associale beleid enigsinds te kunnen sturen. Helaas vonden deze geen steun. Met een enorme opsomming van argumenten en overwegingen stemde de SP tegen het voorstel van het college.

Lees verder
1 februari 2008

Reactie SP op Actieplan Wonen

Slopen is bezopen!

Als het aan het college ligt zullen er tot 2030 6.800 woningen worden gesloopt. Het is het voortzetten van een ‘huisvestingsbeleid’ dat al door voorgaande colleges is ingezet. Hiermee voert de gemeente een schandalig inkomensbeleid om mensen met een laag inkomen de stad uit te jagen. Met geld van de huurders worden betaalbare woningen ingeruild voor enkele dure huurwoningen maar vooral luxe appartementen in de dure koopsector. De woningnood onder starters zal hierdoor verder toenemen en ook voor alleenstaanden, eenoudergezinnen en gezinnen met een laag inkomen blijft er in de Vlaardingse herberg steeds minder plek over. Deze groepen worden overgeleverd aan de regionale woningmarkt die eveneens niet in een oplossing voorziet.

Lees verder
26 november 2007

Krant tegen sloop en woningnood

Het Platform Vlaardingen tegen Sloop en Woningnood heeft een krant uitgegeven die aandacht vraagt voor de problematiek in het Vlaardingse volkshuisvestingsbeleid. Het Platform Vlaardingen tegen Sloop en Woningnood is opgericht op initiatief van Bewonerscomité Babberspolder–Oost, bewoners van de Indische Buurt en de SP.
Krant tegen Sloop en Woningnood
Vanwege de snel toenemende woningnood, voornamelijk voor jonge starters, en de negatieve ervaringen ten aanzien van voorlichting, inspraak en het daadwerkelijk betrekken van de huurders bij ingrijpende sloopplannen heeft een aantal huurders van Waterweg Wonen en Samenwerking vorig jaar het Platform Vlaardingen tegen Sloop&Woningnood opgericht. Ook huurders die tevreden zijn over hun wijk en hun woning, en er vaak al zowat een generatie wonen, moeten bij sloop gedwongen verhuizen. Al jaren daaraan voorafgaand zien we dat er nauwelijks meer onderhoud plaatsvindt. Met als gevolg, verpaupering van de wijk of het wooncomplex. Hier vloeit dan vaak weer uit voort dat nieuwe huurders in de wijk het niet zo nauw nemen met sociaal gedrag. Ook op die manier worden wijken en wooncomplexen voorbereid op sloop. Een soort ‘uitroken’ dus: de woningbouwcorporaties verwachten door de verpaupering minder weerstand tegen de gedwongen verhuizingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier