h

Financiën

31 oktober 2005

Begroting: Veiligheid, Lokale lasten en Volkshuisvesting

Uiteraard kunnen wij op dit stuk niet de hele begroting ter sprake brengen,vandaar dat wij ons beperken tot enkele onderwerpen uit de begroting.

Lees verder
6 juni 2004

Algemene beschouwingen bij de begroting 2004 – 2007

Het is weer zover.
Snoeien waar al weinig hout zit en bezuinigen waar al kaalslag bestaat. Het college van B&W wil Vlaardingen een kwaliteitsimpuls geven om de
aantrekkelijkheid van Vlaardingen als woon- en werkstad te vergroten. Dat is al wat hoog van de torenblazen, maar deze retoriek vergt ook nog eens een bezuinigingsoperatie van 9 mln Euro om de herstructurering van met name de Rivierzone en de Babberspolder te realiseren.
Dat zijn nu juist de zaken waarop maar eens goed gekeken zou moeten worden of dat niet anders kan.
Is het college bereid om te overwegen de Rivierzone plannen over een langere periode (30-35 jaar) uit te werken met als eerste prioriteit het vaststellen van het bestemmingsplan?

Lees verder
6 januari 2004

SP-motie onderzoek lokale lasten haalt het niet

Januari 2004- Tijdens de gemeenteraadsvergadering van december heeft de fractie een motie ingediend waarbij de raad gevraagd werd het college op te dragen om een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van de regeringsmaatregelen en de verhoging van de gemeentelijke tarieven en belastingen voor o.a. minder validen en gehandicapten, chronisch zieken, diegenen die onder een huursubsidieregeling vallen, diegenen die onder de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen vallen, en diegenen die een inkomen hebben tot 120% van het minimum loon.

Lees verder
5 november 2003

Algemene beschouwingen bij de begroting 2004 - 2007

Voorzitter,
Het is weer zover.
Snoeien waar al weinig hout zit en bezuinigen waar al kaalslag bestaat. Het college van B&W wil Vlaardingen een kwaliteitsimpuls geven om de aantrekkelijkheid van Vlaardingen als woon- en werkstad te vergroten. Dat is al wat hoog van de torenblazen, maar deze retoriek vergt ook nog eens een bezuinigingsoperatie van 9 mln Euro om de herstructurering van met name de Rivierzone en de Babberspolder te realiseren. Dat zijn nu juist de zaken waarop maar eens goed gekeken zou moeten worden of dat niet anders kan.

Lees verder
9 oktober 2002

Begroting 2002: Het College lijkt de Shell wel.

De begroting voor 2002 is weer ouderwets, tariefstijgingen en bezuinigen. De noodzaak daartoe is onduidelijk. Over vorig jaar is 6 miljoen “overschot” in de algemene reserves bijgeschreven. Ook in de voorjaarsnota was rooskleurigheid nog troef. Plots worden er “tegenvallers” vastgesteld die een tekort van ruim 4 miljoen opleveren.

Lees verder
21 maart 1997

SP Vlaardingen wil ozb-problemen minima aanpakken

Door de hertaxatie van alle huizen ontstaat een lastenverschuiving van de hogere naar de lagere inkomensgroepen. Dit staat haaks op het armoedebeleid dat wordt gevoerd.

Lees verder
12 mei 1995

Rel in Vlaardingen over Voorjaarsnota

Niet-collegepartijen verlaten ontstemd de raadszaal

Lees verder
5 november 1987

Ouderen en loonbelasting

De Socialistiese Partij heeft de besturen van verzorgingstehuizen verzocht medewerking te verlenen aan het invullen van een T(eruggave)-biljet voor de bewoners. Het SP-lid mevrouw A. Vugts wijst de besturen op de wet bejaardenoorden die sinds 1 januari 1985 van kracht is. „Door deze wet is er een kans voor ouderen in de verzorging betaalde loonbelasting terug te krijgen. U als bestuur zult er toch ook wel voor zijn, dat uw bewoners van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken", schrijft het SP-lid in een brief aan de verzorgingstehuizen.

Lees verder
5 november 1987

College beantwoord vragen over energieschuld VOB

'Wij konden niet anders besluiten dan een gedeelte van de vordering van de Vlaardingen Oost Bedrijven kwijt te schelden,' antwoorden Burgemeester en
Wethouders aan raadslid Fred Trooster (S.P.) die vragen had gesteld over de betalingsregeling, die de GEWB met het havenbedrijf had getroffen.
Het college is het eens met Trooster dat een betalingsregeling, waarbij uiteindelijk het volledige bedrag van de vordering zou worden ontvangen, de voorkeur verdient. 'Toen echter aan VOB surséance van betaling werd verleend, werden wij geconfronteerd met de vraag: moeten wij genoegen nemen met een gedeeltelijke betaling om daarmee een bijdrage te leveren aan de pogingen om het bedrijf te redden of moeten wij blijven eisen dat de gehele vordering wordt voldaan?' waarbij het college aangeeft dat de vordering van de gemeente Vlaardingen voor zestig procent is gehonoreerd, terwijl de andere normale crediteuren met dertig procent genoegen moeten nemen.

Lees verder
2 juli 1987

Raad ruziet verder

Remi Poppe
De Vlaardingse gemeenteraad heeft gisteravond opnieuw enkele uren besteed aan bekvechten. Aanleiding was een interpellatie van de Socialistiese Partij over het intrekken van de meerjarenbegroting in juni. Alleen met haarkloverijen, spitsvondigheden en soms ordinair schelden slaagde de PvdA/WD/CDA-coalitie erin die aanval van Remi Poppe te pareren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier