h

Nieuws uit 2008

15 juli 2008

Nicis 'Na de sloop' versus Actieplan Wonen

Het Nicis Institute heeft deze maand het rapport 'Na de sloop' gepubliceerd. De onderzoekers van dit bureau bestudeerde de afgelopen drie jaar de effecten van grootschalige herstructureringsprojecten.
Nicis concludeert o.a. dat vertrekkende bewoners van herstructureringswijken veelal in vergelijkbare wijken
terechtkomen. Deze zogenaamde 'ontvangstwijken' gaan er vervolgens ver op achteruit. Gebiedsgericht beleid leidt tot een waterbedeffect wat de problemen naar andere wijken doet verplaatsen.

Gezien de ambitie van het college voor grootschalige herstructurering - zoals in het Actieplan Wonen verwoord - en zoals in de Babberspolder Oost al word doorgevoerd, is het naar de mening van de SP fractie voor Vlaardingen waardevol om van het Nicis onderzoek kennis te nemen. Zeker omdat het wat betreft de plannen van het ‘Actieplan Wonen’ gaat om zeer ingrijpende aantallen te slopen betaalbare huurwoningen.

Lees verder
4 juli 2008

Schoolgebouw Willem Beukelszoonstraat gemeentelijk monument

De raad heeft 3 juli met een motie van de SP ingestemd om het college te verzoeken de aanwijzing tot beschermd monument weer ter hand te nemen en het gebouw aan de Willem Beukelszoonstraat 62 als gemeentelijk monument aan te wijzen. De motie was tevens medeondertekend door de fracties van GroenLinks en de PvdA.

Het schoolgebouw aan de Willem Beukelszoonstraat 62 is indertijd door de Vlaardingse monumentencommissie genomineerd als gemeentelijk monument. Echter op verzoek van de eigenaar, het Albeda College, die procedure is stopgezet. Dit omdat de eigenaar vanwege het onderwijs dat in het gebouw werd gegeven met regelmaat verbouwingen moest uitvoeren. De noodzaak om daarbij telkens een monumentenvergunning aan te moeten vragen en de onmogelijkheid om vergunningsvrij te kunnen verbouwen zouden daarbij voor hem bezwaarlijk zijn. De eigenaar is nu voornemens het schoolgebouw te verkopen, waarmee de eertijds geopperde bezwaren zijn komen te vervallen.

De raad is van mening dat het gebouw aan de Willem Beukelszoonstraat 62 van buitengewoon monumentaal belang is voor de gemeente Vlaardingen.

Lees verder
4 juli 2008

College gaat met MDNW in gesprek om maatschappelijk werk te garanderen

De raad heeft 3 juli met een motie van de SP ingestemd om het college te verzoeken in onderhandeling te treden met Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg om tot een overeenkomst te komen zodat de hulpverlening kan blijven gewaarborgd en wachtlijsten kunnen worden bestreden.De motie was tevens medeondertekend door de fracties van GroenLinks en de PvdA.

Binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk is er een groei van het aantal dossiers 'lang durende hulpverlening' en er steeds vaker sprake is van 'multiprobleem' problematiek, ook is er steeds vaker sprake is van zorgwekkende zorgmijders en komen alle bekende gevallen van Huiselijk Geweld per 1 januari 2008 bij het Steunpunt Huiselijk Geweld terecht.

De raad is van mening dat Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg in de gelegenheid moet worden gesteld om haar hulpverlening op goede wijze uit te voeren.

Lees verder
4 juli 2008

Vlaardingen gaat Thuiszorg thuis indiceren

De raad heeft 3 juli met een motie van de SP ingestemd om de indicatiestelling van de WMO bij de client thuis te doen laten plaatsvinden. De motie was tevens medeondertekend door de fracties van GroenLinks en de PvdA.

Tot op heden gebeurde de indicatiestelling vooral telefonisch.
Maar omdat via telefonisch contact het niet altijd mogelijk is een goede indruk te krijgen van wat een cliënt nog wel en niet kan, en door telefonische indicatie er een grote kans bestaat dat de cliënt niet de hulp krijgt die zij of hij nodig heeft zouden huisbezoeken een veel betere en betrouwbaardere indicatie geven van de behoeften van de cliënt.

De raad heeft nu het verzoek bij het college neergelegd om de eerste indicatiestelling voor de Wmo voortaan middels huisbezoeken af te laten nemen en de her-indicatie voor de Wmo voortaan bij voorkeur middels huisbezoeken af te laten nemen.

Lees verder
2 juli 2008

Voorjaarsnota 2008

Algemene Beschouwingen van de SP op de Voorjaarsnota 2008

De raad bespreekt vandaag en morgen de Voorjaarsnota 2008.
Hieronder treft u de spreektekst aan van de Algemene Beschouwingen op de Voorjaarsnota, zoals vanavond uitgesproken door Arnout Hoekstra. Tevens treft u hieronder de door de SP ingediende moties aan.

Lees verder
24 juni 2008

Meer aandacht voor hangjongerenproblematiek

Burgemeester Bruinsma heeft de toezegging gedaan om nader met de raad te spreken over de omgang met overlastgevende jongeren. Het college verjaagt momenteel -zonder overleg met de raad- hangjongeren met Mosquito's. De SP fractie stelde deze gang van zaken aan de kaak, en nu zal alsnog de raad betrokken worden bij het jongeren- en veiligheidsbeleid.
Hangjongeren weggepiept

Lees verder

Pagina's

U bent hier